Skip to Content

說一切有部為主的論書與論師之研究-第二節 部派佛教與論書

第二節 部派佛教與論書

第一項 論書為部派佛教的作品

阿毘達磨論,為部派時代的作品。但在古代,推重阿毘達磨的部派,以為阿毘達磨論是佛所說的。銅鍱部以為:佛在忉利天,為摩耶Mahāmāyā夫人說法;經、律以外,還說了七部阿毘達磨(1)。說一切有部說:「誰造此(發智)論?答:是佛世尊」(2)。犢子部傳說:「舍利弗Śāriputra釋佛九分毘曇,名法相毘曇」(3)。古來雖有阿毘達磨是佛說的傳說,然檢討有關結集的記載,對於佛說阿毘達磨論的傳說,到底不能認為可信。

Ⅰ大眾部『摩訶僧祇律』,但說結集法與律二藏。大眾部所誦的《增一阿含經‧序品》,說阿難Ānanda集『阿毘曇經』(4)。釋經的『分別功德論』,也說阿難誦出阿毘曇,內容為:「迦旃延子,撰集眾經,抄撮要慧,呈佛印可」(5)。『撰集三藏及雜藏傳』,與『分別功德論』所說的相同(6)

Ⅱ銅鍱部廣律,但說結集律與法二藏。西元五世紀,覺音Buddhaghoṣa所作的『善見律毘婆沙』,在第一結集後,說到:「何謂阿毘曇藏?答曰:法僧伽,毘崩伽,陀兜迦他,耶摩迦,缽叉,逼伽羅坋那,迦他跋偷,此是阿毘曇藏」(7)

Ⅲ化地部Mahīśāsaka廣律──『五分律』,沒有說到結集論藏。

Ⅳ法藏部Dharmaguptaka廣律──『四分律』說:阿難誦出阿毘曇藏,內容為:「有難,無難,繫,相應,作處」(8);與『舍利弗阿毘曇論』的內容相合。

Ⅴ『毘尼母經』說:阿難誦出阿毘曇藏,內容為:「有問分別,無問分別,相攝,相應,處所」(9),也與『舍利弗阿毘曇論』相合。據近人考證,毘尼母論屬於雪山部Haimavata(10)

Ⅵ說一切有部廣律──『十誦律』說:阿難誦出阿毘曇藏,內容為:「五怖,五罪,五怨,五滅」(11),意指『法蘊論』第一品。龍樹Nāgārjuna『大智度論』,說阿難結集阿毘曇藏,內容與『十誦律』相同(12)

Ⅶ『根本說一切有部毘奈耶雜事』說:大迦葉波Mahākāśyapa誦出阿毘達磨,內容為:「四念處,四正勤,四神足,五根,五力,七菩提分,八聖道分,四無畏,四無礙解,四沙門果,四法句,無諍,願智,及邊際定,空,無相,無願,雜修諸定,正入現觀,及世俗智,苫摩他,毘缽舍那:法集,法蘊,如是總名摩窒理迦」(13)。『阿育王傳』(14)、『阿育王經』所說(15),與『雜事』大同。

Ⅷ『部執論疏』說:「迦葉令阿難誦五阿含,集為經藏。令富樓那Pūrṇamaitrāyaṇī誦阿毘曇,名對法藏」(16)。真諦的傳說,不知屬於什麼部派?但從經為「五阿含」來說,可推定為分別說部派的傳說。

從上引的文證來看,大眾部與分別說部的──化地部、銅鍱部律,都沒有結集論藏的明文。後起的傳說,才說到論藏。法藏部等,雖傳說結集論藏,而關於結集者,或說阿難,或說大迦葉,或說富樓那。論到論藏的內容,都指為自部所宗的本論。各部的傳說不同,說明了不但沒有佛說的阿毘達磨論;在部派分立以前的一味和合時代,論藏也並不存在。沒有公認的論藏,所以異說紛紜,莫衷一是了。阿毘達磨論,決定為部派時代的作品。

註解:

[註 3.001] Atthasālinī(一三──一六)。

[註 3.002]『大毘婆沙論』卷一(大正二七‧一上)。

[註 3.003]『三論玄義』。(大正四五‧九下)。

[註 3.004]『增一阿含經』卷一(大正二‧五五〇下)。

[註 3.005]『分別功德論』卷一(大正二五‧三二上)。

[註 3.006]『撰集三藏及雜藏傳』(大正四九‧三下)。

[註 3.007]『善見律毘婆沙』卷一(大正二四‧六七六上)。

[註 3.008]『四分律』卷五四(大正二二‧九六八中)。

[註 3.009]『毘尼母經』卷三(大正二四‧八一八上)。

[註 3.010]金倉圓照『毘尼母經與雪山部』(日本佛教學會年報二五‧一二九──一五二)。

[註 3.011]『十誦律』卷六〇(大正二三‧四四九上)。

[註 3.012]『大智度論』卷二(大正二五‧六九下)。

[註 3.013]『根本說一切有部毘奈耶雜事』卷四〇(大正二四‧四〇八中)。

[註 3.014]『阿育王傳』卷四(大正五〇‧一一三下)。

[註 3.015]『阿育王經』卷六(大正五〇‧一五二上)。

[註 3.016]『大乘法苑義林章』卷二引文(大正四五‧二七〇中)。


book | about seo