Skip to Content

華雨集第五冊-二七、『太虛大師選集』序

二七、『太虛大師選集』序

太虛大師,以護教護國為事,四十年如一日,悲心深重,近代佛教界一人而已!大師之著述講說,嘗集為『太虛大師全書』,六十四冊,讀者每以文繁義廣為難。大師之學行,足為今日佛教之南針者特多,因編選集以問世。

大師之學,純乎為中國佛學也。深契於『楞嚴』、『起信』,本禪之無礙,契臺賢之圓融,得唯識之善巧。初唱八宗平等,次攝為三宗──法性空慧,法相唯識,法界圓覺而言平等。雖法貴應機,多以法相唯識化眾,然與專宗唯識者異也。大師之志行,純乎為菩薩之行也。嘗謂「志在整理僧伽制度,行在瑜伽菩薩戒本」。雖佛法方便多門,菩薩有曲誘聲聞、天神之說,而大師則盱衡當世,探佛陀本懷,主「人菩薩行」,以「人生佛教」示人。婆心苦口,胥在於此。

今所集者,上冊初五篇為佛法之概說;顯三寶實義,『佛法僧義廣論』為尤要!次六篇,略示大師解說經論之善巧。中冊二篇,大師學本於『楞嚴』,故取『楞嚴攝論』。常說真現實義,『宗體論』為現變實事,現事實性,現性實覺,現覺實變。舉此而攝佛法無遺,乃知佛法本於真現實,非虛妄迷謬之學。二書足以見大師之學,故並集之。下冊初十一篇,融貫料簡諸宗,顯其勝而祛其偏。『志行自述』以下,可見大師整僧護教之意趣。『學佛者應知應行之要事』等,所以示學佛者修學之方隅。末五篇,則略明佛法與文化,與世界和平之關係。大師之學,深廣無涯,嘗一滴足以知瀛渤之味,讀選集可為探求大師學行之方便也。是為序。


book | about seo