Skip to Content

華雨集第五冊-二八、『續明法師遺著選集』序

二八、『續明法師遺著選集』序

續明法師入寂於印度,不覺竟十年矣,無常迅速乃如此!

續師為人,渾厚而方直。其為法也,主以正信、正見,導歸學佛之正行。於僧團及學人,每策勵之,啟迪之,期於履踐平實,不失佛門本色。文如其人,以故辯而不華,不事神祕之虛玄,亦不崇流俗之事功也。其生平遺著,曾集成『續明法師遺著』,嘉惠法界。弟子輩今擇取其要者為選集,用為十周年之紀念。十年來,佛門之變亦亟矣!續師遺文,雖平淡無奇哉,而足為佛弟子之鑒戒者正多,乃隨喜而為之序。


book | about seo