Skip to Content

永光集-◎參考資料

◎參考資料

龍樹造‧鳩摩羅什譯《大智度論》《大正藏》第二五冊

龍樹造‧鳩摩羅什譯《十住毘婆沙論》《大正藏》第二六冊

《雜阿含經》《大正藏》第二冊

《增一阿含經》《大正藏》第二冊

(本緣部)《大正藏》第三、四冊

玄奘譯《大般若波羅蜜多經》《大正藏》第五──七冊

《大法鼓經》《大正藏》第九冊

《大寶積經》《大正藏》第十一冊

《大方等無想經》《大正藏》第十二冊

《諸法無行經》《大正藏》第十五冊

《彌沙塞部和醯五分律》《大正藏》第二二冊

《摩訶僧祇律》《大正藏》第二二冊

《四分律》《大正藏》第二二冊

《十誦律》《大正藏》第二三冊

《根本說一切有部毘奈耶》《大正藏》第二三、二四冊

《根本薩婆多部律攝》《大正藏》第二四冊

《鼻奈耶》《大正藏》第二四冊

《毘尼母經》《大正藏》第二四冊

《阿毘達磨品類足論》《大正藏》第二六冊

《阿毘達磨法蘊足論》《大正藏》第二六冊

《阿毘曇八犍度論》《大正藏》第二六冊

《阿毘達磨發智論》《大正藏》第二六冊

《阿毘達磨大毘婆沙論》《大正藏》第二七冊

《四阿鋡暮抄解》《大正藏》第二五冊

龍樹造‧鳩摩羅什譯《中論》《大正藏》第三〇冊

提婆造‧鳩摩羅什譯《百論》《大正藏》第三〇冊

《那先比丘經》《大正藏》第三二冊

《四諦論》《大正藏》第三二冊

吉藏撰《金剛般若經疏》《大正藏》第三二冊

智顗說‧灌頂記《妙法蓮華經文句》《大正藏》第三四冊

湛然述《法華文句記》《大正藏》第三四冊

吉藏撰《三論玄義》《大正藏》第四四冊

《異部宗輪論》《大正藏》第四九冊

費長房撰《歷代三寶記》《大正藏》第四九冊

《阿育王傳》《大正藏》第五〇冊

鳩摩羅什譯《龍樹菩薩傳》《大正藏》第五〇冊

慧皎撰《高僧傳》《大正藏》第五〇冊

法顯記《高僧法顯傳》《大正藏》第五一冊

玄奘述‧辯機撰《大唐西域記》《大正藏》第五一冊

楊衒之撰《洛陽伽藍記》《大正藏》第五一冊

道世集《法苑珠林》《大正藏》第五三冊

僧祐編撰《出三藏記集》《大正藏》第五五冊

《論事》《南傳大藏經》第五八冊

《島史》《南傳大藏經》第六〇冊

覺音撰《清淨道論》中華佛教文獻百科基金會

多拉那他著‧寺本婉雅譯《印度佛教史》

Lamotte著‧郭忠生譯〈大智度論之作者及其翻譯〉《諦觀雜誌》第六二期

干潟龍祥著〈大智度論の作者について〉《印度學佛教學研究》七卷一號

平川彰著〈十住毘婆沙論の著者について〉《印度學佛教學研究》五卷二號

加藤純章著‧宏音譯〈大智度論的世界〉《諦觀雜誌》第五二期

印順著《說一切有部為主的論書與論師之研究》正聞出版社

印順著《初期大乘佛教之起源與開展》正聞出版社

印順著《如來藏之研究》正聞出版社

印順著《印度佛教思想史》正聞出版社

印順著《佛教史地考論》正聞出版社


book | about seo